Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/1/15fda1c95ad082fd7afecab44959a96f.xhtml failed

===== DataBinding ===== Ny DataBinding dia fomba famatsiana loharano hoan'ny Tranga iray. Ity misy ohatra famatsiana XML ny tranga Radio Button List <code> <%@ Import Namespace="System.Data" %> <script runat="server"> sub Page_Load() if Not Page.IsPostBack then dim ireoTanana=New DataSet ireoTanana.ReadXml(MapPath("IreoTanana.xml")) rb.DataSource=ireoTanana rb.DataValueField="value" rb.DataTextField="text" rb.DataBind() end if end sub sub displayMessage(s as Object,e As EventArgs) lbl1.text="Ny tanana tena revenao dia: " & rb.SelectedItem.Text end sub </script> <html> <body> <form runat="server"> <asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" AutoPostBack="True" onSelectedIndexChanged="displayMessage" /> <p><asp:label id="lbl1" runat="server" /></p> </form> </body> </html> </code> Toy izao ny anatin'ilay tahiry **IreoTanana.xml** <code> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <ireotanana> <tanana> <text>Madagasikara</text> <value>M</value> </tanana> <tanana> <text>laFrantsa</text> <value>F</value> </tanana> <tanana> <text>Zamerika</text> <value>Z</value> </tanana> <tanana> <text>Afrika</text> <value>A</value> </tanana> </ireotanana> </code>

 

databindingdotnet.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43