Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/e/ed65b4ee574e2a19c05c768bede00466.xhtml failed

27/09/2005 Mpanoratra : RTN

Fanamboarana Collection

Ity lahatsoratra iray ity dia mampiseho ny fomba fampiasana Collection amin’ny classe iray.

Toy izao voasoritra eto ambany izao ny loharanon’ny Classe Mpikambana izay ao anatin’ny vondrona IFG.Tranonkala.DAL.

Namespace IFG.Tranonkala.DAL
  Public NotInheritable Class Mpikambana
    Sub New() 
 
    End Sub      
 
    Sub New(ByVal id As Guid)
      _Id = id
    End Sub
 
 -Region " Momba ny mpikambana " 
 
    Private _Id As Guid
    Public ReadOnly Property Id() As Guid
      Get
        Return _Id
      End Get
 
    End Property 
 
    Private _Anarana As String = ""
    Public Property Anarana() As String
      Get
        Return _Anarana
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        _Anarana = Value
      End Set
    End Property
 
    Private _Adiresy As String = ""
    Public Property Adiresy() As String
      Get
        Return _Adiresy
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        _Adiresy = Value
      End Set
    End Property
 -End Region
  End Class
End Namespace
 

Raha izay ny momban’ny Classe dia asehotsika manaraka eto ny fomba famovalovalana azy anaty Collection.

Toy izao indray ny loharanon’ny Collection MpikambanaCollection

Option Strict On
Namespace IFG.Tranonkala.DAL
  Public NotInheritable Class MpikambanaCollection 'Classe tsy mampadova
    Inherits System.Collections.CollectionBase 'Fandovana CollectionBase
 
 -Region " Mpamorona "
    Public Sub New()
      MyBase.New() 'Miantso ny mpamorona reny
    End Sub
 -End Region
 
 -Region " Ireo Andraikitra "
      'Manampy mpikambana anaty Collection
    Public Overloads Function Add(ByVal ilayMpikambana As Mpikambana) As Mpikambana
      Me.InnerList.Add(ilayMpikambana)
      Return ilayMpikambana
    End Function
 
    'Maka mpikambana iray anaty Collection
    Default Public ReadOnly Property Item(ByVal Index As Integer) As Mpikambana
      Get
        Return CType(Me.InnerList.Item(Index), Mpikambana)
      End Get
 
    End Property
 
      'Manala mpikambana iray avy amin'ny laharany anaty Collection
    Public Overloads Sub Remove(ByVal Index As Integer)
      Dim ilayMpikambana As Mpikambana
      ilayMpikambana = CType(Me.InnerList.Item(Index), Mpikambana)
      Me.InnerList.Remove(ilayMpikambana)
    End Sub
 
   'Manala mpikambana iray anaty Collection
    Public Overloads Sub Remove(ByVal ilayMpikambana As Mpikambana)
      Me.InnerList.Remove(ilayMpikambana)
    End Sub
 
     'Mitady ny laharan'ny mpikambana anaty ny collection
    Public Function IndexOf(ByVal ilayMpikambana As Mpikambana) As Integer
      Return Me.InnerList.IndexOf(Mpikambana)
    End Function
 
    'Mampiditra mpikambana anaty COllection
    Public Sub Insert(ByVal Index As Integer, ByVal Value As Mpikambana)
      Me.InnerList.Insert(Index, Value)
    End Sub
 
    ' Manamarina raha ao anatin'ny Collection ilay mpikambana
    Public Function Contains(ByVal item As Mpikambana) As Boolean
      For Each itm As Mpikambana In Me.InnerList
        If itm.Id.Equals(item.Id) Then
          Return True
        End If
      Next
      Return False
    End Function
 
 -End Region
  End Class
End Namespace
 

Alohan’ny hanazavana ny antony nanamboarana an’io Collection io dia tiako tsindriana kely ny asan’ilay teny Default eo anoloan’ny Public ReadOnly Property Item. Ilaina ny manetraka default accessor satria tsy afaka manao Serialisation ianao raha tsy misy an’io, noho izy mampiasa Icollection.Ny Serialisation moa dia ampiasaina indrindra rehefa manao WebSerive ianao.

Tsy hohazaivaiko betsaka eto intsony angambany ny asan’ireo andraikitra tsirairay avy,satria efa voazavan’ireo fitantarana kaody,fa hanolotra fotsiny ohatra fampiasana azy ho anareo izahay.

 Namespace IFG.Tranonkala.DAL.Andrana
  Public Class AndranaMpikambana
    Sub Andrana()
      Dim idMpikambana As Guid
      Dim oMpikambana As Mpikambana
      Dim ireoMpikamba As MpikambanaCollection 
 
      'Famoronana mpikambana iray
      idMpikambana = Guid.NewGuid
      oMpikambana = New Mpikambana(idMpikambana)
      oMpikambana.Anarana = "FRAZ"
      oMpikambana.Adiresy = "France"
      'Fampidirana ilay mpikamabana anaty Collection
      ireoMpikamba.Add(oMpikambana)
 
      'Famoronana mpikambana iray
      idMpikambana = Guid.NewGuid
      oMpikambana = New Mpikambana(idMpikambana)
      oMpikambana.Anarana = "Lapino"
      oMpikambana.Adiresy = "France"
      'Fampidirana ilay mpikamabana anaty Collection
      ireoMpikamba.Add(oMpikambana) 
 
      'Famoronana mpikambana iray
      idMpikambana = Guid.NewGuid
      oMpikambana = New Mpikambana(idMpikambana)
      oMpikambana.Anarana = "Hery"
      oMpikambana.Adiresy = "Italie"
      'Fampidirana ilay mpikamabana anaty Collection
      ireoMpikamba.Add(oMpikambana)
 
      'Famoronana mpikambana iray
      idMpikambana = Guid.NewGuid
      oMpikambana = New Mpikambana(idMpikambana)
      oMpikambana.Anarana = "Tambanivohitra"
      oMpikambana.Adiresy = "Madagascar"
      'Fampidirana ilay mpikamabana anaty Collection
      ireoMpikamba.Add(oMpikambana)
 
      'Famoronana mpikambana iray
      idMpikambana = Guid.NewGuid
      oMpikambana = New Mpikambana(idMpikambana)
      oMpikambana.Anarana = "RTN"
      oMpikambana.Adiresy = "France"
      'Fampidirana ilay mpikamabana anaty Collection
      ireoMpikamba.Add(oMpikambana)
 
      'Ialana tsiny Tsy hoary voatanisa eto daholo ny mpikambana rehetra
      'manjary lasa lava be ny kaody
      'fa ampidirina amin'ny lesona hafa ireo zay tsy voatonina teo
 
      'Fampisehoana ireo mpikambana
 
      For Each ilayMpikambana As Mpikambana In ireoMpikamba
        MsgBox(ilayMpikambana.Anarana & " mipetraka " & ilayMpikambana.Adiresy)
      Next
    End Sub
  End Class
End Namespace
 

Toy izao raha raketina antsary ny firafitr’ilay lamina.

Amin’ny C# V2 moa vao maika tsotra kokoa satria tsy manoratra kaody maro ianao, satria azo hatao ny mandefa ho parametre ny Type, izany hoe afaka hatao variable zany ilay As Mpikambana.

Noho izany raha manana classe hafa ianao ohatra hoe Mpiandraikitra dia Collection iray ihany no ampiasainao fa Mpiandrakitra ny Type alefanao.

Raha mampiasa .Net 2.0 ianao dia andalana iray fotsiny dia afaka manamboatra collection ianao

List<Mpikambana> lstMk= new List<Mpikambana>();

Lahatsoratra DotNET

 

fanamboaranacollection.net.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43