Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/a/a58e9ba860ba1a010a331ef1d12f2c62.xhtml failed

====== Fanorenana Informatika mampiasa ny tetika POJO faha I ====== Ny tolotra lahatsoratra haroso manomboka eto dia azo atao hoe famenon’ilay lesona « Resaka Objet Java » ihany, saingy fampiharana amin’ny fanorenanana informatika ankapobeny ny fampiasana ny fomba fiasa mifototra @ny tetika fanoratana laminasa POJO na Plain Old Java Object. Raha tsorina dia azo adika ho fiaingana avy any @ny fototra niorenana’ny fanoratana laminasa « Objet » hatrany amboalohany mihitsy ny fanoratana azireo. Tsara marihina mantsy fa naka betsaka t@ny Smalltalk i Java raha ny fotokevitra Objet, fa kosa nindrana betsaka ny C sy C++ izy raha fitsipi-panoratana fotsiny. Ny lohateny izany dia : **« Fanorenana Informatika mampiasa ny tetika POJO »** ; na izany na tsy izany aza dia tsara marihina fa hampiasa betsaka ireo fitaovana fampiasa mahazatra @ny fanoratana laminasa isika ; tsy inona ireo fa ohatra : - Eclipse ho @ny famoronana ireo kilasy POJO hilaintsika. Indrindra ny fanorenana ireo lojikana sehatrasa na logique metier. - Ny fitehirizana dia ireo sahaza ny Objet avy hatrany ka hampiasa ny API omen’ny ekipa Db4Object (www.db4o.com) isika … tena tsara be izy io @izao fotoana izao :) - Ny fanehoana, mba tsy handaniana fotoana betsaka amin’io @ny lesona, dia ny fampiasana ny JSP standard no ho raisina ohatra aloha. Noho izany dia hampiasa koa isika ny Dreamweaver amin’io mba tsy hisafolitika @ny balise html sy ny scriptlet. Marihina fa @ny tetika fanehoana hafa dia misy ny ezaka fandrindrana mirazotra amin’izay koa ho an’ireo tetika fanehoana hafa (AWT/Swing na SWT izay efa misy ezaka maro ny fanatsorana azy io miaraka @ny XML, ny fampiasana Javascript notsorin’ireo mpanorina ny AJAX, sns …) Dia ireo zany no ho trandrahina raha oharina @ny rindrandamina andalany telo ny fijerintsika ny fanorenana hatao (architecture 3-tiers). Ny amin’ny sehatra hihodinan’ireo kosa dia nisafidy ny mpamatsy laminasa sy tranokala (serveur http et d’application) **Jetty** an’ny Mortbay isika, fa tsy **Tomcat**, mazava ho azy fa mety daholo izay ampiasana amin’io lafiny io fa tsy voatery ho « compliant J2EE » akory. Ny API avy an-kafa kosa dia ireto avy : - **Hessian** ho @ fiantsoana lavitra hetsika laminasa (méthodes distantes), fa tsy XML-RPC intsony… Tsara be koa io satria fivoaran’ny ity farany ity, fa ny fiovana lehibe dia izy protocole binaire, nefa tsotra lavitra nohon’ny RMI n’i SUN. - **iText** ho @ ny fanehoana PDF ny zavatra tiana havoaka ivelany sy kirakira taratasy - **JXL** ho @ny fanehona ho XLS ny zavatra tiana havoaka ivelany. Eto izany dia tsara marihina fa hisy fandraisana ohatra tsotra iray ho entina eto, nefa inoana fa azo ampiharina @ny sehatra hafa na kely na lehibe izany rehefa azo tsara ny paika ankapobeny nitondrana azy. Izy io koa dia tsara marihina fa vokatra karoka natao manokana @ny maha mpakafy objet java ny mpanoratra ; ka rehefa nahita ireto ezaka lehibe ataon’ny mpikarakara ny Infogasy.net dia ho zahay hoe : tsy aleo ve atolotra ato koa sao mahasoa ny Malagasy namana hafa mety mitovy « passion » e  … Ireo fotokevitra lehibe niaingana tany amboalohany: __**Fotokevitra N°1 :**__ Hoy I Bruce Eckel ao amin’ilay boky malazany “Penser en Java” : « Objet » daholo hono ny zava-drehetra … Dia maninona koa moa raha hametraka ny fomba fijery ny « système complexe réel » iray aho ka voasarako ho vainga voatondro tsara sy mirindra fiaraha-miasa izireo ao anatin’ilay « système » : Dia homeko anarana hoe **Modely = Modèle = Model** ireo vainga ireo tsirairay : ny antony dia hita amin’izao fotoana izao fa ny zavatra rehetra hita maso na ny tsy hita maso aza dia azo amoronana **« modely fikazy »** azireo avokoa. Eto izany dia efa lazaina fa hafa famaritana @ilay M ao anaty arsitektiora MVC ny Modely lazaiko eto. Mba ho afaka miaramiasa mirindra ireo vainga modely ireo dia tsy maintsy misy mpikarakara « akaiky » azy avy ireo modely ireo, manao izay asa izay : Dia homena anarana hoe **Service** ireo mpikarakara ireo. Mampikambana izay rehetra izay moa dia tokony hisy mpikarakara « ankapobeny », ka ny tena asany dia sehatra « ambony » @ny sehatrasa sy fampifandraisana : Homena ny anarana hoe : **Liaison = Linking** io mpikarakara io. Raha tsorina zany dia : **« Modely » avokoa ny vainga rehetra hitanao ao anaty rafim-panorenana iray**, ka ny firindran’ny fiarahamiasan’ireo modely ireo no mamaritra ny fiasan’ilay fanorenanana @ny tontolo manodidina azy. Nomena anarana hoe : **Modèle-Service-Liaison** na **Model-Service-Linking** io fomba fijery rafim-panorenana io. __**Fotokevitra N°2 :**__ Fametrahana rafitra fitondrana « objet » mba hanamora ny fifanakalozana ataon’ireo modely manorina ilay “système”. Navondrona anaty rafitra mpitahiry “mandalo” antsoina hoe : **Universal Container Model** ireo mpitondra “objet” mivezivezy ireo. Ny implementation’io dia hampiasa betsaka ny conteneur d’objets misy maro ao anaty API standard-ny SUN « Vision conceptuel » aseho eto ambany no azo amaritana azy raha fintinina @ny sary tsotra. Mazava hoa azy fa ny “implementation” efa natao dia natao t@ny soratra laminasa java na POJO ny marimarina kokoa, sy ireo fitaovana sy API voatanisa etsy ambony. {{:wiki:pojo01.png|:wiki:pojo01.png}} __Ohatra raha fampiharana @ny tetikasa informatika iray:__ {{:wiki:pojo02.png|:wiki:pojo02.png}}

 

fanorenanainformatikamampiasanytetikapojofahai.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43