Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/4/4d50ab70fa72c38fdba4d9cfbf03e20f.xhtml failed

Fanorenana Informatika mampiasa ny tetika POJO faha VI

Mikasika ny « modèle de présentation » anaty MSL-POJO :

Raha jerena ny fomba fiasa mahazatra @ireo fitaovana antsoina hoe « builder »-na fanorenana informatika dia ity lafiny ity no hoatra ny mampiasa loha sy mandany hery ny mpanorina informatika matetika, ka vokany dia hery kely sisa entina hametrahana ilay « lojikan’asa »-na fanorenana avy eo !… nefa io farany io no tena tokony ho zava-dehibe raha ny hevitro manokana, nefa mety ho diso mazava ho azy …

Eto amboalohany izany dia tiako lazaina avy hatrany fa raha ohatra ka mampiasa ny tetika MSL-POJO, dia tokony rehefa vita daholo ny « simulation » rehetra ilaina tary @ny « modèle » rehetra hitanao tanaty « système »-nao, vao miditra @ity « modèle de présentation » ity ianao. Izany hoe ampahany kely any @ny famaranana vao tokony hatrehina akaiky ity fanehoana ity.

Raha atao jery ankapobeny zany ny asa nataontsika hatreto sy ny manaraka farany eo dia atao sary toa izao:

:wiki:pojo06_01.png

Jery akaiky mikasika ny JSP :

Raha adika @ny teny tsotra sy mora azo ny antsoina noe JSP (Java Server Page) dia fichier karazana « texte », ka ny rafitra hita ao anatiny dia « texte » miharo « balise » HTML sy koa « code »-na fomba fanoratra laminasa Java. Izany hoe : JSP = HTML + code Java

Rehefa apetraka anaty sehatra iasan’ny « serveur http sy application java » toa ny Jetty, na Tomcat, sns … izany ireo fichier JSP ireo dia zavatra roa no mitranga matetika :

- afaka ampihodinin’ilay « serveur » ao anatin’ny « machine virtuelle java » misy azy ireo code java ireo. - rehefa mihodina araka izay ilana azy ireo code ireo dia avy hatrany koa dia afaka mamoaka ny vokatra @ny endriny HTML eo anivon’ilay serveur ihany (côté serveur). Avy eo dia ny « serveur http » no mandefa azy any @ilay « client » nangataka ny antso an’io fichier JSP io …

Isika moa niresaka hoe: misy izany code java ahodin’ny JVM (machine virtuelle java) ao @ilay milina ipetrahan’ny serveur Jetty. Ny tena marina dia @ny endrika antsoina hoe : Servlet no anoratana ireny code ireny vao afaka ahodin’ilay serveur. Io dia misy “spécification”-ny tontolo Java (J2EE) tsy maintsy arahina ho an’ireo mpanamboatra serveur. Ny tena marina izany dia tsy ilay JSP = HTML + Code java no Servlet fa ny zava-misy dia mbola misy koa “spécification”-ny ireo JSP ireo. Soa ihany ary fa ireo mpanamboatra serveur ireo koa dia mampiditra ao anaty serveur-ndry zareo koa ny fomba hamadihana ny JSP ho Servlet avy hatrany raha vao miantso JSP ny “client applicatif” iray …

Fomba fijerin’ny MSL-POJO ny JSP :

Ny fijery POJO moa izany raha tsorina dia mametraka hatrany ny zava-dehetra ho toy ny kilasy java daholo ka ireo no miara-miasa ao anaty “système” iray na kely io na maventy.

Ity ohatra misy fichier JSP iray namborintsika tanaty Dreamweaver:

:wiki:pojo06_02.png

Ohatra iray namboarintsika tanaty Dreamweaver io “formulaire” entintsika hampidirina Post @ilay zavatra namboarintsika sy nanaovana “simulation” tary aloha tary iny. Mora sy haingana tokoa ny mamboatra formulaire toa io fa ny tena tsara jerentsika akaiky, dia hoe : ahoana ny fomba fijerintsika mpampiasa MSL-POJO io “formulaire” io ???…

Ny vokatra ny fisavasavana izay no avoaka avy hatrany eto: - Hita ary fa rehefa apetraka anaty serveur Jetty io JSP io ka antsoina avy anaty navigateur dia misy fichier “pgPostInfogasy_jsp.java” tsara jerena akaiky ao @ny répertoire /work ny Jetty. Io dia hita fa Servlet namboarin’ny Jetty araka ny “specs JSP 2.x”, raha vao nantsoina io page jsp io … - Rehefa antsoina io dia avoakantsika etsy ambany ny miseho any @ny “client” navigateur:

:wiki:pojo06_03.png

Avoakantsika ambany ny ampahany @io fichier JSP io, rehefa avadiky Jetty ho Servlet ilay JSP ary io no hahintantsika ny azo atao zany rehefa hampiasa JSP isika miaraka @ireo kilasy POJO-ntsika hafa avy @ny modely hafa MSL-POJO

package org.apache.jsp;
 
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.jsp.*;
 
public final class pgPostInfogasy_jsp extends org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase
  implements org.apache.jasper.runtime.JspSourceDependent {
 
 private static java.util.Vector _jspx_dependants;
 
 public java.util.List getDependants() {
  return _jspx_dependants;
 }
 
 public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws java.io.IOException, ServletException {
 
  JspFactory _jspxFactory = null;
  PageContext pageContext = null;
  HttpSession session = null;
  ServletContext application = null;
  ServletConfig config = null;
  JspWriter out = null;
  Object page = this;
  JspWriter _jspx_out = null;
  PageContext _jspx_page_context = null;
 
 
  try {
   _jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory();
   response.setContentType("text/html; charset=iso-8859-1");
   pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response,
   			"", true, 8192, true);
   _jspx_page_context = pageContext;
   application = pageContext.getServletContext();
   config = pageContext.getServletConfig();
   session = pageContext.getSession();
   out = pageContext.getOut();
   _jspx_out = out;
 
   out.write("\r\n");
   out.write("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\r\n");
   out.write("<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\r\n");
   out.write("<head>\r\n");
   out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\" />\r\n");
   out.write("<title>Document sans titre</title>\r\n");
…………………………………………

Vokatry ny fanadihadiana ary dia izao no azo ambara:

1. Hay moa izany ka azontsika heverina ho toy ny kilasy POJO ihany ny jery azo atao ny JSP rehetra tsy ankanavaka. 2. Tokony azo atao tsara izany ny mampiditra methodes araka izay azo atao ao anatin’ireo “kilasy JSP” ireo. Ho hitantsika fa azo anamorana ny fampiharana ny MVC @ny “traitement de requête »-na formulaire izay zava-misy izay, ka ireo “front-controller” C rehetra dia tsy voatery misaraka @ilay vue JSP V ihany … (izay voizin’ny literatiora maro ..). 3. Ho mora kokoa ny fifanakalozana inter-sessions @ny fampiasana ireo “objets implicites”-ny conteneurs na Servlets toa ny Jetty. Tanisaina @izany ny “objets” : request, response, session, application, sns… ireo telo voalohany moa no tena ampiasana matetika @ny fanehoana miaraka @ny JSP.

Fehiny:

Dia izay indray izany ny @ny fampidirana ity modely fanehoana mampiasa JSP ity. Hidirantsika lalina moa io @ny lahasoratra manaraka, izay hiresahana indray ny filalaovana ny “traitement de requête” sy ny ifandraisany @ny modely hafa …

(hitohy).

 

pojofahavi.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43